Rekrutacja 2023/2024 Terminarz

art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 202lr. poz. 1082 ze zmianami),

Zarządzenie nr 10.2023 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dn. 31.01.2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół li stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia) i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2023/2024.

działania
termin
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 15.05.2023r. – do 21.06.2023r.
do godziny 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o z uwagi na
do których kandyduje .
od 23.06.2023r. – do 12.07.2023r.
do godziny 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 12.07.2023r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
20.07.2023r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
od 21.07.2023r. do 27.07.2023r.
do godziny 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
28.07.2023r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
28.07.2023r.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
 31.07.2023r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Do 3 dni od dnia podania do publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content