LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rekrutacja 2021/2022 Terminarz

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

działania
termin
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 17.05.2021r. – do 21.06.2021r. do godziny 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
od 25.06.2021r. – do 14.07.2021r. do godziny 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 14.07.2021r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły:
22.07.2021r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 23.07.2021r. do 30.07.2021r. do godziny 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
2.08.2021r. do godziny 14.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
2.08.2021r.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
 do 3.08.2021r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 5.08.2021r.
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej:
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
Rekrutacja na rok 2020/2021 Przejdź »                     Propozycja klas pierwszych Przejdź »
close