LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wprowadzenie hybrydowego trybu nauczania 23-27.11.21r.

Zarządzenie nr 21/2021
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23.11.2021 r. w sprawie zmiany trybu nauczania

Na podstawie:
– Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
– Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 152)
– po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

§ 1. 1. Od dnia 23.11.2021 r. do 29.11.2021 r. wprowadza się w szkole hybrydowy tryb nauczania.
2. Klasy: 1d, 2b, 2c, 3ap, 3bp realizują zajęcia w zakresie wszystkich przedmiotów
w trybie zdalnym (on-line).Nauczanie w trybie zdalnym jest prowadzone przez nauczycieli z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365

§ 2. Klasy, które nie realizują zajęć w trybie zdalnym, realizują zajęcia w trybie stacjonarnym.

§ 3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej formy nauczania oraz zgodnie
z obowiązującym planem lekcji.

§ 4. O wprowadzeniu hybrydowego trybu nauczania dyrektor poinformował organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, radę pedagogiczną oraz PSSE.

§ 5. Informacja o wdrożeniu hybrydowego trybu nauczania jest publikowana na stronie internetowej szkoły oraz jest przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dorota Waliszczak
p.o dyrektor szkoły

Rekrutacja na rok 2021/2022 Przejdź »                     Propozycja klas pierwszych Przejdź »
close