Kronika szkoły

Zapraszamy na krótką wędrówkę „po” historii Naszego Liceum

Zainteresowanym polecamy księgę jubileuszową wydaną na 100-lecie Staszica

„Jest takie liceum…”,

w której to opisano dokładnie historię Szkoły od 1906 do 2006 roku.

1906
Utworzone Towarzystwo Udziałowe powołuje trzyklasową Średnią Szkołę Żeńską pod kierownictwem Klementyny Czaki.

1909
Prywatna Średnia Szkoła Żeńska pod kierownictwem Walerii Makarewicz otrzymała od szkolnych władz carskich zgodę na nauczanie w języku polskim wszystkich przedmiotów oprócz języka rosyjskiego, historii i geografii. Szkoła mieściła się wówczas przy Alei 3 Maja.

Październik, 1916
Założona została pierwsza drużyna żeńska harcerska im. Zofii Chrzanowskiej przez nauczycielkę Janinę Gryszkowską-Zbrożynę.

1918
Powstało Towarzystwo Opieki nad Średnią Szkołą Żeńską w Ostrowcu. Założycielami byli Roman Parowski, ks. Władysław Konafalski, Władysław Łoziński, Waleria Makarewicz, Teodor Reszczyk, Stanisław Saski i Adam Wardyński.

Powstała samopomoc szkolna, z inicjatywy Marii Szałatowskiej i Ireny Wydrzykiewiczówny, której celem było udzielenie pomocy materialnej uczennicom gimnazjum, prowadzenie biblioteki i sklepiku.

1919
Towarzystwo Opieki przyjęło żeńską Szkołę Średnią na własność. Szkoła przyjęła nazwę Gimnazjum Żeńskie.

1921
Szkoła została przekształcona w pełne ośmioklasowe gimnazjum realne.

8 Czerwca, 1922
Pierwsze absolwentki zdały maturę.

27 Września, 1922
Kurator warszawski wydał zarządzenie o przekształceniu szkoły w gimnazjum humanistyczne pod kierownictwem Piotra Dobrowolskiego, profesora Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie.

1923
Zorganizowano koło Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża pod opieką nauczycielki Józefy Fronczewskiej, następnie ks. Władysława Konofalskiego i Heleny Krasnowolskiej.

1927
Wycieczka uczennic na Wystawę Krajową w Poznaniu.

Przyjęty regulamin szkolny pozwalał uczennicom chodzić do szkoły tylko w sukienkach granatowych z długimi rękawami, małym wycięciem na szyi.

1928
Nastąpiła zmiana programu nauczania. Gimnazjum Żeńskie imienia Staszica jako gimnazjum humanistyczne dzieliło się na tzw. Gimnazjum niższe (klasy 1-3) i wyższe (klasy 4-8).

1929
W Iłży odbył się obóz harcerski, w którym uczestniczyła drużyna harcerska Gimnazjum Żeńskiego.

1930
Odbył się obóz Ostrowieckiego Hufca Harcerek w miejscowości Małomierzyce.

Styczeń, 1931
Drużyna Gimnazjum Żeńskiego otrzymała numer „pierwszy”, jako najstarsza drużyna w mieście.

1931
Uroczystość Jubileuszu 25-lecia szkoły. Z tej okazji wydano broszurę „Dwudziestopięciolecie Gimnazjum Żeńskiego Towarzystwa Opieki w Ostrowcu nad Kamienną”.

1932
Szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy Traugutta (obok dzisiejszego stadionu).

1933
II Drużyna Harcerek im. Zofii Chrzanowskiej w Gimnazjum Żeńskim uczestniczyła w defiladzie 3-Majowej.

18 Maja 1935
Wszystkie uczennice wzięły udział w żałobnym nabożeństwie w Kościele św. Michała ku czci zmarłego Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1935
Nauczycielka języka francuskiego Gołosińska w ramach doskonalenia wyjechała na kurs do Nancy we Fracji, a Ulińska ucząca fizyki – do Lwowa.

11 Maja, 1937
Towarzystwo Opieki otrzymało zgodę na utworzenie Prywatnego Liceum Żeńskiego.

Wrzesień, 1939
Budynek szkoły przeznaczony został na szpital dla rannych żołnierzypolskich. Zajęcia szkolne odbywały się w domu przy ul. Traugutta 11 oraz w domu przy ul. Kościuszki 8.

Grudzień, 1939
Władze Generalnej Gubernii likwidują Gimnazjum i Liceum Żeńskie.

1940
Niemiecka administracja oświatowa wyraziła zgodę na otwarcie Seminarium Ochroniarskiego bez prawa nauczania historii, łaciny, języka francuskiego i geografii.

30 Czerwca, 1940
Władze okupacyjne zamknęły Seminarium Ochroniarskie.

Wrzesień, 1940
Zorganizowano tajne nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej pod kierownictwem Heleny Krasnowolskiej.

1 Maja, 1945
Działalność rozpoczęło koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica. Jego odbudową kierowała durektor Maria Grochowska.

Czerwiec, 1945
Pierwszy egzamin dojrzałości po zakończeniu wojny.

1948
W szkole działają drużyny harcerskie: żeńska i męska. Organizowano szkolenia, zdobywanie sprawności, obozy letnie i biwaki (Bałtów, Sadowie).

W liceum odbyła się „mała matura”. Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Traugutta.

1 Września , 1948
Szkoła była już upaństwowiona i otrzymała nazwę: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia licealnego im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wrzesień, 1950
Dyrektorem szkoły został Józef Sałatowski.

1965
W obozie harcerskim współorganizowanym przez Hufiec w Ostrowcu Św. uczestniczyły harcerki z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica.

1 Września, 1967
Zmiana nazwy szkoły. Od tej pory istnieje I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

1970
Dyrektorem Szkoły zostaje Eugeniusz Szulewski. Wówczas to Liceum zostało przeniesione do otrzymanego budynku przy ulicy J.Kilińskiego 19. Sublokatorem było Liceum dla Pracujących.

1972
Dyrektorem Szkoły zostaje Jerzy Karpowicz. Liceum otrzymuje sztandar szkoły, a w holu następuje odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci patrona – Stanisława Staszica.

1975
Na centralnej spartakiadzie sportów obronnych uczniowie I LO zdobyli jedno I i dwa II miejsca, a uczennica Irena Kumoni była uczestnikiem olimpiady centralnej z języka francuskiego.

1976
Szkoła obchodziła 70-lecie swojego istnienia.

Grudzień, 1978
Liceum zostało przyjęte do grona szkół UNESCO.

1979
Liceum przyjęto do szkół stowarzyszonych w UNESCO.

Kwiecień, 1980
Zakończenie nauki klas czwartych maturalnych.

13 Grudnia, 1981
Zajęcia w szkole zawieszono w związku z wprowadzeniem stanu wojennego w kraju.

4 Stycznia, 1982
Wznowienie zajęć szkolnych po trzytygodniowej przerwie spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego.

18 Lipca, 1985
Grupa młodzieży wyjechała  do partnerskiego miasta Gennevillers pod Paryżem, gdzie spotkała się z młodzieżą szkolną.

1986
Szkoła gościła z rewizytą młodzież francuską.

Listopad, 1986
Nauczycielka muzyki z USA Benita Van Dyke była gościem młodzieży uczącej się języka angielskiego.

Maj, 1987
Na pochodzie pierwszomajowym liceum wystąpiło  jako placówka zrzeszona w ramach szkół UNESCO. Uczniowie nieśli flagi państw – członków UNESCO.

Lipiec, 1987
W szkole gościła grupa 26 uczniów z Moskwy w ramach wymiany młodzieży.

Organizacyjne zespolenie I LO i Liceum dla Pracujących. Powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących.

11 Września, 1989
Dyrektorem szkoły zostaje Mirosław Zgadzajski. Nowy dyrektor miał już możliwość realizowania wraz z zespołem własnej wizji szkoły. Wyraźnie wówczas nawiązano do pedagogiki personalistycznej, opartej na wartościach chrześcijańskich, rezygnując z odgórnie narzuconej przez lata pedagogiki socjalistycznej.

Październik
Odbyło się sympozjum historyczne poświęcone 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przygotowane przez uczniów pod kierunkiem Jolanty Brody.

Szkoła gościła Ministra Oświaty prof. Henryka Samsonowicza.

Styczeń, 1990
Po rejestracji w sądzie osobowość prawną uzyskało Towarzystwo Przyjaciół Liceum. Jego celem było prowadzenie działalności materialnej na rzecz szkoły.

1 Kwietnia, 1990
I Festiwal Twórczości Szkolnej.

1 Września, 1990
Powrót nauki religii do szkoły po 37 latach nieobecności. Przerwszymi księżami zostali Stanisław Bystrzyk i Szymon Janas.

Wrzesień, 1990
Patricia Laurence ze Stanów Zjednoczonych z Korpusu Pokoju objęła etat nauczyciela j. Angielskiego.

1991

Marzec
Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier, gościem naszej szkoły.

Kwiecień
II Festiwal Twórczości Szkolnej.

I LO przyjęte zostało do Towarzystwa Szkół Twórczych , które skupiło 30 liceów z kraju

Szkoła podpisała umowę o wymianie uczniów z Laboratorium Collage w Newcastle w Wielkiej Brytanii.

Maj
Metodyczna Konferencja Ogólnopolska dla anglistów ze szkół zrzeszonych w TST oraz liceów ostrowieckich. Przygotowała Janina Skrzypczyńska.

Październik
Wizyta przedstawicieli miasta partnerskiego Gennavillers w naszym liceum.

1992

Marzec
Na zaproszenie Mera Gennavillers, który gościł w naszej szkole około 70 uczniów przez dwa tygodnie przebywało w Paryżu.

Grupa uczniów wyjechała na wymianę do partnerskiego liceum katolickiego w La Roche we Francji.

Podjęto współpracę z gimnazjum w Spardorfie w Niemczech z inicjatywy Jolanty Zielińskiej. Na pierwszą  wymianę wyjechało 17 osób.

W szkole odbył się pierwszy Festiwal Teotrów Obcojęzycznych.

Maj
Ukazał się pierwszy numer czasopisma szkolnego „Suplement” pod redakcją uczniów.

Październik
Pierwszy w województwie ogólnopolski 2-dniowy obóz naukowy z geografii dla uczniów klas 2. Prowadził Wacław Szczepański.

1993

Styczeń
W liceum rozpoczęło działalność „Społeczne Szkolne Centrum Metodyczne Języków Obcych” dla nauczycieli z różncych szkół.

Luty
Pierwsza „Biesiada poetycka” w województwie dla uczniów i nauczycieli zarganizowana przez Ewę Czajko.

Ukazała się publikacja o liceum pt. „Pisali o nas”, w której znalazły się wszystkie artykuły o szkole z ostatnich kilku lat.

Kwiecień
Odbyły się ogólnopolskie warsztaty z j. Angielskiego dla uczniów klas 3. z TST. Zorganizowała je Janina Skrzypczyńska.

Z inicjatywy dyrektora odbył się  sejmik samorządów uczniowskich dla liceów Ostrowca Św., TST oraz partnerskich szkoły z La Roche. Sejmik przygotowała Janina  Gibalska.

Wrzesień
Do użytku młodzieży zostaje oddana siłownia.

Kuratorium Oświaty uznało liceum „Staszica” za najlepsze w województwie pod względem wprowadzania innowacji dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 1992/93.

1994
Klasa IIe Jolanty Zielińskiej założyła Klub Opieki Pozalekcyjnej w celu niesienia pomocy dzieciom z Domów Dziecka, ludziom starszym, samotnym i chorym.

11 Kwietnia, 1995
Autorska klasa IIe Jolanty Zielińskiej zaprosiła do siebie Jana Szostaka – Przewodniczącego RM, Zdzisława Kałamagę – Prezydenta Ostrowca, radnych, przedstawicieli kuratorium i dyrektorów szkół podstawowych na konferencję: „Praca z uczniem uzdolnionym i działalność uczniów na rzecz wspólnoty lokalnej”.

1996

Czerwiec
Uczniowie liceum wygrali radiowy konkurs wojewódzki „Chcemy być najlepsi”. W nagrodę wygrali wycieczkę do Wiednia.

Październik
Miała miejsce Biesiada Poetycka pt.” Bądź sobą i pozwól na to innym, czyli tolerancja” – przygotowała Ewa Czajko.

1997
W liceum odbyła się otwarta dyskusja panelowa nt. „Demokracja w gminie Ostrowiec Świętokrzyski” z udziałem prof. Piotra Buczkowskiego z UAM w Poznaniu, prof. Stefana Pastuszki – Senatora RP, dr Zdzisława Kałamagi – prezydenta Miasta, mgr inż. Lecha Janiszewskiego – Prezesa NETII, mgr Zdzisława Zgadzajskiego – Derektora I LO.

Odbył się Festiwal Piosenki Turystycznej.

Ukazał się pierwszy numer szkolej gazetki „Cool”.

1998
Z okazji 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza w liceum przeprowadzono Konkurs „Mickiewicz w naszej rodzinie”, zorganizowany w dziedzinie malarskiej i recytatorskiej. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z terenu miasta. Lekcję tematycznie związaną z konkursem przeprowadziła dr Izabela Bańczerowska w kl.IIe.

 

 

 

1999
Szkolny Poczet Sztandarowy pod opieką pani Doroty Wróbel uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kałkowie ku czci żołnierza Armii Krajowej, profesora Kazimierza Komanieckiego.

2000

Została oddana nowa sala komputerowa-językowa (sala 23) dzięki wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckiej.

Odbył siękolejny Festiwal Kultury Europejskiej.

W nowej pracowni odbyła się konferencja informatyczna z udziałem dorektorów i nauczycieli z Kielc, Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Sandomierza i Opatowa.

W liceum zostało przyłączone stałe łącze internetowe.

 

2001
Nasze liceum podpisało umowę o współpracy ze szkołami w Spardorfie  w Niemczech i Alcory w Hiszpanii, w ramach programu unijnego Comenius.

W Warszwie, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, miało miejsce spotkanie 9 przedstawicieli Szkolnego Kluby Europejskiego z parą prezydencką z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie zorganizowano pod hasłem „Młodzi Europejczycy”. Opieka: J.Broda.

Pięciu uczniów wzięło udział w pierwszym Niemieckojęzycznym Festiwalu Teatrów w Krakowie, opiekę pełniła Teresa Makowska.

W pierwszym plebiscycie szkolnym na najlepszego „belfra” młodzież wybrała „superbelfra” – Jana Starzomskiego, nauczyciela geografii.

2002
I miejsce w powiecie w piłce siatkowej wywalczyły nasze dziewczęta pod opieką Mirosławy Fatygi, Anny Szwarc i Mirosława Bocheńskiego.

W liceum odbył się I Powiatowy Sejmik Ekologiczny przygotowany przez uczniów pod opieką Krystyny Mularczyk, Danuty Fabiańskiej, Jaolanty Wojtas i Danuty Majewskiej.

Zespół: R. Baranowski, J. Sadowska, A. Makowska, pod opieką J. Brody wygrał ogólnopolski konkurs „Euroszkoła w Internecie”, zorganizowany w ramach programu „Internet w szkołach – Projekt Prezydenta RP”. W nagrodę szkoła otrzymała zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

Odbyła się Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej pod auspicjami dr Józefa Oleksego, przwodniczącego Komisji Europejskiej Sejmu RP, na szczeblu okręgowym.

2003
Odbył się Regionalny Konkurs Wiedzy Polonistycznej dla gimnazjalistów z powiatu ostrowieckiego. Organizatorem była dr Izabela Bańczerowska.

Wyróżnienie dla „Staszica” od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Ochrony Środowiska za promowanie ekologii wśród uczniów.

II Sejmik Ekologiczny dl amiasta i powiatu zorganizowała Danuta Majewska i Jolanta Wojtas.

Zorganizowano „Tydzień Europejski” wypełniony między innymi spektaklami obcojęzycznymi w wykonaniu uczniów pod kierunkiem nauczycieli obcojęzycznych.

Liceum otzymało wyróżnienie w konkursie ekologicznym zorganizowanym pod Patronatem Prezydenta RP. Opiekunowie: Danuta Majewska i Jolanta Wojtas.

Zespół: E. Płatek, M.Opałka, opiekunka – I.Sarna zajął I miejsce w województwie świętokrzyskim w konkursie „Euroszkoła w Internecie 2003”. Szkoła otrzymała również podziękowanie od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego za wysoki poziom pracy w finale ogólnopolskim.

 

 

 

 

Został rozstrzygnięty konkurs graficzny na nowe logo szkoły. Rada Pedagoficzna wybrała i zatwierdziła pracę Marcina Stefańskiego.

Piętnastym dyrektorem liceum została mgr Grażyna Kałamaga, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości. Zostępcami zostali: mgr Ewa Czajko, nauczycielka języka polskiego oraz Tomasz Kwiatkowski, nauczyciel historii i WOS-u.

2004
W rankingu „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw” na najlepsze liceum w 2003 roku „Staszic” był na VII miejscu w województwie, w Ostrowcy Świętokrzyskim na I miejscu, a w kraju na 163 miejscu.

Nasze liceum zajęło I miejsce w quizie „Wiedzy o Europie” zorganizowanym w ramach Dnia Europejskiego.

Miało miejsce otwarcie sali teatralnej i nadanie tytułu „Przyjaciel Szkoły”. Tytuł otrzymali: Starosta Waldemar Marek Paluch, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Maciej Kuszewski, Ewa i Szczepan Żywczykowie, Małgorzata i Marian Broćkowie, Andrzej Biesiada, Kazimierz Pietrzykowski i Zygmunt Wrona.

Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie przyznała J. Gibalskiej European Language Label 2004 za projekt „Frantice – innowacyjny portal poświęcony językowi fracuskiemu”.

2005
Dnia 22 Kwietnia odbył się I Ostrowiecki Konkurs Języka Angielskiego, zorganizowany pod patronatem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Izabela Sarna, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości, zajęła I miejsce w konkursie „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”. Natomiast szkoła otrzymała tytuł „Najbardziej Przedsiębiorcza Szkoła w Małopolsce” oraz dwa stypendia rektorskie na I rok nauki na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Jako jedyni w województwie świętokrzyskim pierwszą „nową” maturę zdali wszyscy absolwenci „Staszica”.

12 Października został wmurowany akt erekcyjny pod budowę nowej pełnowymarowej hali sportowej.

 

 

 

 

 

2006
Drużyna sportowa księży zdobyła  Wicemistrzostwo Europy w Piłce Halowej w Zagrzebiu w Chorwacji. „Naszych” reprezentował katecheta ks. Jan Zając.

7 Października odbyły się uroczystości Jubileuszu 100-lecia Liceum.

Skip to content