Informacje dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 roku

 

Procedura 1

Informacje dla absolwentów

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica

w Ostrowcu Świętokrzyskim

przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 roku

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 5. W przypadku egzaminu maturalnego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.

 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

 • wychodzi do toalety

 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

 3. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 4. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających ze słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. /max poj. O,5 l/.

Butelka z wodą podczas trwania egzaminu nie może stać na stoliku.

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 2. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy muszą opuścić budynek szkoły.

Procedura 2

Procedura wpuszczania absolwentów na egzamin maturalny

w dniach 04.05.2021 język polski poziom podstawowy godz.9.00

 1. Absolwenci zostaną podzieleni alfabetycznie na dwie grupy :

grupa I

grupa II

 1. Początek wpuszczania na salę egzaminacyjną godzina 7.45

 2. Grupa I   klasa III B i III C /do kod ucznia C04 włącznie/ + absolwenci z poprzednich lat Grupa I  będzie wpuszczana od strony parkingu – rozsuwane drzwi na halę sportową
 3. Grupa II  klasa III C /od kod ucznia C05/ i III D Grupa II będzie wpuszczana od strony wejścia ewakuacyjnego do hali sportowej –  krótka ściana hali sportowej.
 4. Absolwenci będą wzywani według listy alfabetycznej.

 5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 6. Przed wejściem do szkoły nastąpi pomiar temperatury ciała za pomocą termometru na podczerwień.

 7. Na żądanie osoby wpuszczającej absolwent powinien okazać dokument poświadczający jego tożsamość i zdjąć maseczkę.

 8. Absolwent w maseczce, po wejściu do szkoły wykonuje polecenia członków komisji:

– odnotowuje własnym długopisem swoja obecność w protokole egzaminacyjnym,

– wpisuje numer wylosowanego miejsca w sali egzaminacyjnej

– pobiera naklejki

– pobiera hasło dostępu do indywidualnego konta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

 1. Po zakończeniu procedury absolwent przechodzi do pomieszczenia gdzie może pozostawić rzeczy, które nie może wnieść na salę egzaminacyjną. Szkoła zapewnia jednorazowe torby foliowe na rzeczy osobiste

Klasa III B sala nr 4

Klasa III C sala nr 7

Klasa III D sala nr 16

 1. Zdający następnie zajmuje wylosowane wcześniej miejsce w sali egzaminacyjnej, gdzie może zostawić wodę i przybory.

W przypadku pozostania wolnego czasu do egzaminu uczeń może opuścić salę egzaminacyjną i wyjść na zewnątrz – zachowując środki ostrożności./ maseczka, odległość co najmniej 1,5 metra /

 1. Na 15 minut przed egzaminem absolwent powinien zająć swoje miejsce w sali egzaminacyjnej.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00

 

Procedura 3

Procedura wpuszczania absolwentów na egzamin maturalny

w dniach 05.05.2021 matematyka poziom podstawowy godz.9.00

 1. Absolwenci zostaną podzieleni alfabetycznie na dwie grupy :

grupa I   od A do Ł

grupa II  od M do Ż

 1. Początek wpuszczania na salę egzaminacyjną godzina 7.45

 2. Grupa I    klasa III B /od kod ucznia B32 /, III C, III D Grupa I będzie wpuszczana od strony parkingu – rozsuwane drzwi na halę sportową
 3. Grupa II   klasa III B / do kod ucznia B31 włącznie/ + absolwenci z poprzednich lat Grupa II odbędzie wpuszczana od strony wejścia ewakuacyjnego do hali sportowej – krótka ściana hali sportowej.
 4. Absolwenci będą wzywani według listy alfabetycznej.

 5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 6. Przed wejściem do szkoły nastąpi pomiar temperatury ciała za pomocą termometru na podczerwień.

 7. Na żądanie osoby wpuszczającej absolwent powinien okazać dokument poświadczający jego tożsamość i zdjąć maseczkę.

 8. Absolwent w maseczce, po wejściu do szkoły wykonuje polecenia członków komisji:

– odnotowuje własnym długopisem swoja obecność w protokole egzaminacyjnym,

– wpisuje numer wylosowanego miejsca w sali egzaminacyjnej

– pobiera naklejki

– pobiera hasło dostępu do indywidualnego konta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

 1. Po zakończeniu procedury absolwent przechodzi do pomieszczenia gdzie może pozostawić rzeczy, które nie może wnieść na salę egzaminacyjną. Szkoła zapewnia jednorazowe torby foliowe na rzeczy osobiste

Klasa III B sala nr 4

Klasa III C sala nr 7

Klasa III D sala nr 16

 1. Zdający następnie zajmuje wylosowane wcześniej miejsce w sali egzaminacyjnej, gdzie może zostawić wodę i przybory.

W przypadku pozostania wolnego czasu do egzaminu uczeń może opuścić salę egzaminacyjną i wyjść na zewnątrz – zachowując środki ostrożności./ maseczka, odległość co najmniej 1,5 metra /

 1. Na 15 minut przed egzaminem absolwent powinien zająć swoje miejsce w sali egzaminacyjnej.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00

 

Procedura 4

Procedura wpuszczania absolwentów na egzamin maturalny

w dniach 06.05.2021 język angielski poziom podstawowy godz.9.00

 1. Absolwenci zostali podzieleni na grupy zdających do poszczególnych sal.

 2. Początek wpuszczania na salę egzaminacyjną godzina 8.20

 3. Uczniowie wchodzą do szkoły w reżimie sanitarnym, przechodzą pod wyznaczone sale.

 4. Absolwenci będą wzywani według listy alfabetycznej.

 5. Absolwent w maseczce, wykonuje polecenia członków komisji :

   – odnotowuje własnym długopisem swoja obecność w protokole egzaminacyjnym,

   – losuje miejsce w sali egzaminacyjnej

 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 7. Na żądanie osoby wpuszczającej absolwent powinien okazać dokument poświadczający jego tożsamość i zdjąć maseczkę.

 8. Po zakończeniu procedury absolwent przechodzi do wyznaczonego na piętrze pomieszczenia gdzie może pozostawić rzeczy, które nie może wnieść na salę egzaminacyjną.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00

Do zobaczenia na egzaminach. Trzymamy kciuki

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Nadchodzące wydarzenia
 1. Akademia z okazji Dnia KEN

  październik 13
Skip to content