Nauczanie zdalne – terminy

Zarządzenie Nr 14/2020

Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.
z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego
w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.

 

Podstawa prawna:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16.10.2020r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarządza się co następuje:

  • §1

  Od dnia 26 października 2020r. do 08 listopada 2020r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. wprowadza się zdalne nauczanie

  • §2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020r. Jednocześnie Zarządzenie nr 13/2020 z 19.10.2020r. zostaje odwołane.

  • §3

  W ZSO kontynuowana jest realizacja programu nauczania. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

  • §4

  We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje dziennik elektroniczny oraz platformę internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft 365 oraz w sytuacjach wyjątkowych inne dostępne. (np. zoom.us)

  • §5

  Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone także w oparciu o:

  – materiały edukacyjne na portalach edukacyjnych, – zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/,

  – podręczniki i ćwiczenia, które uczeń posiada.

  • §6

  Nauczyciele organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).

  Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym). Warto pamiętać, że logowanie, przesyłanie, generowanie materiałów w postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.

  • §7

  Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.

  • §8

  Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

  • §9

  W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

  • §10

  Uczniowie wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszają nauczycielom.

  • §11

  Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w internecie.

  • §12

  Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami.

  • §13

  Rodzice powinni zachęcać swoje dzieci do samodzielnej pracy i w miarę możliwości wspierać (a nie wyręczać) w wykonywaniu zadanych prac.

  • §14

  Rodzice powinni być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.

  • §15

  Przygotowywane przez nauczycieli materiały i treści edukacyjne będą przekazywane drogą on-line z wykorzystaniem e-dziennika oraz platformy Microsoft 365.

  • §16

  Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin oddziałów z uwzględnieniem następujących wytycznych:

  -lekcje i przerwy odbywają się według dotychczasowego harmonogramu

  -lekcje online trwają 30 minut, pozostałe 15 minut przeznaczamy na konsultacje i czynności organizacyjne

  – nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej;

  – nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu dedykowanych na platformie Microsoft 365, w tym nagrań video ( na żywo ) bądź przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć;

  – nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin; w przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu , quiz etc. ), link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych;

  – nauczyciel ustala formę i zakres czasowy kontaktów indywidualnych z uczniami;

  – nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 – do określonej godziny danego bądź kolejnego/-ych dnia/-i, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych;

  – nauczyciel ustala także czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line przez uczniów zleconych prac domowych.

  • §17

  Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych:

  – ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe i przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on-line z wykorzystaniem e-dziennika, poczty elektronicznej, komunikatorów lub platformy Microsoft 365;

  – ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo, jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu, e-dziennika, komunikatorów czy poczty elektronicznej;

  – dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów; uczniowie powinni mieć szansę, by wykazać się umiejętnościami np. w formie realizowanych projektów;

  – oceny należy wpisywać do dziennika elektronicznego.

  • §18

  W okresie nauki zdalnej obecność ucznia na zajęciach zdalnych to logowanie się na platformie i uczestnictwo w zajęciach. W wyjątkowych sytuacjach potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest odbiór wiadomości przesłanej przez nauczyciela e-dziennikiem.

  • §19

  Tematy zajęć należy zapisać w dzienniku elektronicznym Vulcan.

  • §20

  Pedagog szkolny i psycholog pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczasowych godzinach swojej pracy.

  • §21

  Nauczyciele wychowania fizycznego mając na uwadze fakt, że ich zajęcia to nie tylko stricte aktywność fizyczna, uwzględniają w swojej pracy tematy związane z rozwojem fizycznym i sprawności fizycznej, bezpieczeństwa w aktywności fizycznej czy edukacji prozdrowotnej zdrowy styl życia, bezpieczeństwo uprawiania sportów, itp.

  • §22

  Zajęcia indywidualnego nauczania realizowane są indywidualnie w formie zdalnej.

  • §23

  Zajęcia rewalidacyjne oraz dydaktyczno -wyrównawcze realizujemy według dotychczasowego harmonogramu z wykorzystaniem platformy Microsoft 365.

  Dariusz Kaszuba
  Dyrektor szkoły

Nadchodzące wydarzenia
 1. Akademia z okazji Dnia KEN

  październik 13
Skip to content