Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. w czasie epidemii

Załącznik COVID 19 – plik do pobrania

Załącznik

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OSTROWCU ŚW.

W CZASIE EPIDEMII

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników ZSO oraz uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 3. Regulamin określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje.
 4. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.
 • 2 Obowiązki dyrektora placówki
 1. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym oraz służbami sanitarnymi m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom życia szkolnego.
 2. Dyrektor szkoły w szczególności:

2.1. dostosowuje procedury obowiązujące w jednostce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa;

2.2. monitoruje codzienną pracę pracowników szkoły w okresie wzmożonego reżimu;

2.3. organizuje na terenie placówki tzw. izolatorium – miejsce, w którym będą izolowane osoby wykazujące niepokojące objawy chorobowe sugerujące zakażenie koronawirusem;

2.4. wyznacza pracownika szkoły, który (w przypadku nieobecności pielęgniarki) dokonuje pomiaru temperatury uczniom

2.5. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

2.6. zapewnia sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;

 1. Dyrektor przekazuje pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom szkoły, jak i rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły zamieszczając regulamin na stronie internetowej szkoły.
 2. W przypadku wystąpienia ogniska zakażenia, Dyrektor Szkoły na podstawie stosownych przepisów wydanych przez MEN może zawiesić zajęcia, adekwatnie do skali zagrożenia i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych szkoły.
 • 3 Obowiązki pracowników
 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pracownik pozostaje w domu i jest zobowiązany do konsultacji medycznej; w przypadku decyzji lekarza o konieczności pozostania pracownika w domu lub hospitalizowania go, zawiadamia on o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
 3. Pracownicy bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy regularnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją (instrukcje powinny być umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 4. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby; wykonują swoje obowiązki w wyznaczonych obszarach.
 5. Zaleca się noszenie osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy, oraz rękawic ochronnych podczas wykonywania obowiązków.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy, współpracowników, uczniów (rekomendowane 1,5 m).
 7. Pracownik powinien dołożyć wszelkich starań, aby jego stanowisko pracy było czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy, oraz systematycznie wietrzyć pomieszczenie, w którym przebywa.
 8. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany informować dyrektora lub osobę go zastępującą o zauważeniu objawów chorobowych, wskazujących na chorobę zakaźną, u siebie, innego pracownika lub ucznia.
 9. Pracownicy pedagogiczni:

9.1. pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu z wyznaczonymi grupami uczniów;

9.2. wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem;

9.3. instruują uczniów, pokazują techniki prawidłowego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce;

9.4.  odpowiadają za odizolowanie ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19;

9.5. sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw;

9.6. dbają o to, by uczniowie regularnie myli i dezynfekowali ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;

9.7. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

9.8. nauczyciele dbają o to, by uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim plecaku/torbie lub szafce;

9.9. utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów za pomocą środków komunikacji na odległość;

9.10. Pracownicy obsługi i administracji ograniczają kontakt z uczniami oraz pracownikami pedagogicznymi.

 1. Pracownicy obsługi:

10.1. powierzchnie dotykowe, w tym biurka, blaty, oparcia krzeseł, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, myszki), regularnie i starannie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem;

10.2. wszystkie obszary często używane (np. toalety, ciągi komunikacyjne), regularnie i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem oraz środka dezynfekującego;

10.3. wszelkie naprawy przeprowadzają z zachowaniem szczególnej ostrożności, w miarę możliwości w czasie nieobecności w pomieszczeniu innych osób.

 • 4 Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych uczniów nieletnich
 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązującym na terenie placówki.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco do przekazywania wychowawcy klasy istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi szkoły.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do:

4.1. zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły;

4.2. bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów;

4.3. systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania;

4.4. zapewnienia dziecku maseczki i rękawiczek jednorazowych na czas pobytu w szkole.

 1. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 • 5 Obowiązki uczniów pełnoletnich
 1. Uczniowie pełnoletni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązującym na terenie placówki.
 2. Uczeń jest zobowiązany do przekazywania na bieżąco wychowawcy klasy istotnych informacji o stanie swojego zdrowia.
 3. Uczeń ma obowiązek regularnego kontrolowania swojej temperatury ciała.
 • 6 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 1. Przy wejściu do szkoły, hali sportowej umieszcza się płyn dezynfekujący, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 2. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych (załącznik nr 3), ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 5. Przedmioty i sprzęty wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane na bieżąco.
 6. Zaleca się, aby przyjmowane klucze były każdorazowo dezynfekowane.
 7. Jednorazowe maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe wrzucane są do oznakowanych zamkniętych koszy wyłożonych workami foliowymi, a następnie wrzucane są do pojemnika na odpady zmieszane.
 • 7 Zasady organizacji pobytu w szkole
 1. Do budynku szkoły mają wstęp tylko zdrowi pracownicy szkoły i uczniowie bez jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,5oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 2. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u ucznia alergii wystawione wyłącznie przez lekarza specjalistę alergologa.
 3. Niedopuszczalne jest przyjście ucznia do szkoły, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 4. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodziców uczniów, wchodzących do szkoły, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby postronne mogą przemieszczać się tylko na poziomie I piętra budynku szkoły.
 5. W sekretariacie wyznacza się strefę bezpiecznego kontaktowania się z uczniami.
 6. Należy zasłaniać usta w chwili kaszlu łokciem, zaleca się używanie chusteczek jednorazowych wyrzucanych po użyciu do kosza.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku/torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Podczas przerw zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • 8 Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej
 1. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, maski lub przyłbice.
 2. Pomieszczenie należy jak najczęściej wietrzyć, w miarę możliwości co godzinę.
 3. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy (klamki, drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł), podlegają regularnemu czyszczeniu.
 4. Przed dojściem do stanowiska obsługi uczeń dezynfekuje ręce (rękawice) – stanowisko do dezynfekcji umieszczone jest w holu przy drzwiach wejściowych do budynku.
 5. Przy stanowisku obsługi przebywa tylko jeden uczeń.
 6. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece.
 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do pudła lub na wydzielone półki w magazynie. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.
 8. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały.
 9. Ograniczony zostaje dostęp do czasopism.
 10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.
 • 9 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, pracownik powinien zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. O fakcie należy niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, który zapewni odizolowanie pracownika z objawami choroby w wyznaczonym do tego celu odrębnym pomieszczeniu.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostaje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; obowiązuje stosowanie się ściśle do wydawanych następnie instrukcji i poleceń.
 5. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, osoba z podejrzeniem zarażenia powinna udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu skorzystać z teleporady medycznej.
 6. Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 7. Przełożony ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik oraz zarządza przeprowadzenie \rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i podejmuje ewentualne dalsze działania.
 8. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 9. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 • 10 Zasady współpracy ze służbami sanitarnymi
 1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 lub zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ostrowcu Św.
 4. Dyrektor szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.
 5. Kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Ostrowcu Św.:

telefon: 41 247 96 95 i alarmowe: 502 664 974, 690 873 344, 690 874 526

e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

 • 11 Zasady współpracy z organem prowadzącym
 1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego, tj. Wydziałem Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z ewentualnym wdrożeniem zdalnego nauczania.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach związanych z tradycyjnym kształceniem w formie pracy stacjonarnej.
 3. W sytuacji braku możliwości realizacji stacjonarnej pracy szkoły, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, ustali przejście na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny”.
 • 12 Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego
 1. Dyrektor szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty o/Ostrowiec, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania systemu kształcenia „mieszanego” lub „zdalnego”.
 • 13 Postanowienia końcowe
 1. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.
 2. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji pandemii na terenie kraju.
 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 13. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zakażenia koronawirusem lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowaniem w stanie epidemii można również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Ostrowcu Św., tel. 41 247 96 95

Adresy stron, z których szkoła czerpie informacje: www.gis.gov.pl, www.mz.gov.pl, www.men.gov.pl,  www.gov.pl, www.ko.kielce.pl.

 1. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły przez e-dziennik; stosowne komunikaty będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. do odwołania

 

Nadchodzące wydarzenia
 1. wakacje

  czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content