LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Regulamin konkursu „130 urodziny Wieży Eiffel”

W związku z okrągłym jubileuszem istnienia Wieży Eiffel,

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat w roli głównej z wieżą Eiffel

Cele konkursu:

 • inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych,
 • podejmowanie kreatywnych i odważnych decyzji twórczych,
 • konfrontacja dokonań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych,
 • rozwijanie postawy ciekawości i otwartości wobec kultury francuskiej,
 • promowanie kultury francuskiej w środowisku lokalnym.

 

Zasady konkursu:

 1. Wykonanie przez ucznia jednej pracy plastycznej w dowolnej wybranej technice np.:
 • tempera, plakatówka, akwarela, pastel,
 • ołówek, węgiel, kredka,
 • linoryt, monotypia, techniki mieszane,
 • wycinanka, wydzieranka, collage itp.
 1. Stworzenie hasła w języku polskim lub języku francuskim mającego na celu zachęcenie turystów do zwiedzania Francji i umieszczenie go na plakacie.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów z powiatu ostrowieckiego w wieku od 10 do 18 lat i odbędzie się w następujących kategoriach:
 • I – szkoła podstawowa klasy 4-5
 • II– szkoła podstawowa klasy 6-8
 • III – szkoła ponadpodstawowa klasy 1- 4 ( licea, technikum )
 1. Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność  autora.
 2. Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczone do konkursu.
 3. Uczestnicy konkursu przesyłają pracę plastyczną w wersji elektronicznej (zdjęcie pracy podpisane imieniem i nazwiskiem) do nauczyciela prowadzącego lub bezpośrednio do koordynatora konkursu na adres e-mailowy konkurs.plastyczny1@op.pl 

7. Do przesłanych prac  w wersji elektronicznej należy dołączyć

 • zdjęcie Karty zgłoszenia ( zał.1) wraz z Klauzulą informacyjną
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zał. 2)

8. Nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu przesyła zdjęcie

 • Oświadczenia nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 3)

9. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej w terminie do 15 maja 2020 roku do koordynatora konkursu na adres: konkurs.plastyczny1@op.pl 

10. Oceny i wyboru najlepszych prac dokona powołana przez organizatorów komisja.

11. Prace będą poddane głosowaniu ( od 22  maja do 7 czerwca 2020 r) przez użytkowników Facebooka mogących oddać swój głos  poprzez polubienie wybranej pracy plastycznej. Link do głosowania na Facebooku  będzie dostępny na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zwycięzcą zostaje uczestnik konkursu, którego praca uzyskała najwięcej głosów.

12. W każdej grupie wiekowej zostanie przyznana 1 nagroda publiczności wyłoniona drogą głosowania na Facebooku oraz 2 nagrody przyznane przez ocenę Jury.

13. Organizatorzy przewidzieli dla autorów najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej nagrody i dyplomy (nagrody w zależności od sytuacji będą wręczane  lub wysyłane pocztą).

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, w tym również zmiany terminów konkursu lub jego odwołanie z powodów niezależnych od organizatorów oraz nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w pracy poczty i za ewentualne niedostarczenie przesyłek.

15. Organizatorzy przekażą informacje o wynikach konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 15 czerwca 2020 roku. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

16. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

17. Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów konkursu

mgr Karina Kateusz-Dominik: karinakdom@gmail.com

Nauczyciel plastyki: mgr Monika Stencel: konkurs.plastyczny1@op.pl 

 

 

Harmonogram realizacji konkursu

nadsyłanie prac – do 15 maja 2020 r.

posiedzenie Jury i głosowanie na Facebooku –  22 maja- 7 czerwca 2020 r.

informacja do szkół o werdykcie – do  15 czerwca 2020 r.

przekazanie nagród  – czerwiec 2020 r.

Adres szkoły:

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. J. Kilińskiego 19 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Klauzula informacyjna

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych w celu organizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Kilińskiego 19, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych Organizatora  oraz umieszczenie na wystawie przy pracy danego uczestnika oraz przesyłanie do mediów i innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych dot. konkursu.
 3. Celem przetwarzania danych uczestników jest przeprowadzenie konkursu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a  RODO):
 4.  Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu.

Karta zgłoszenia ( załącznik 1)

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych / Rodzic (załącznik 2)

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  /Konkurs ( załącznik 3)

 

Skip to content