Regulamin konkursu na hymn Liceum Ogólnokształcącego Nr I

Regulamin konkursu na hymn Liceum Ogólnokształcącego Nr I
Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr I im. Stanisława Staszica.

 2. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje ks. dr Witold Garbuliński.

II. Cele konkursu

 1. Stworzenie hymnu – pieśni, która umocni więź uczniów z własną szkołą i jej patronem.

 2. Wzbogacenie tradycji i symboliki szkoły.

 3. Konkurs obejmuje jedynie tekst hymnu.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie LO Nr I , którzy w odpowiednim terminie złożą stosowny utwór.

 2. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub w parach.

 3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę utworów.

 4. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić tekst autorski.

 5. Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora(ów).

 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich do utworu na rzecz LO Nr I

 7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

IV. Forma prezentacji prac konkursowych

 1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą, kultywowanymi w niej wartościami,

  jej patronem – Stanisławem Staszicem.

 2. Hymn powinien zawierać dwie lub trzy czterowersowe zwrotki i refren; długość wersów powinna zawierać  około 8 sylab i nie przekraczać 11 sylab.

 3. Prace konkursowe należy przekazać w wersji papierowej w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem autora(ów).

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 31 marca 2023 r. w bibliotece szkolnej lub u ks. dr Witolda Garbulińskiego, z dopiskiem: Konkurs na hymn szkoły.

 2. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego(ych) tekstu(ów) na stronie szkoły.

 3. Prace niespełniające wymagań, zawartych w regulaminie, nie będą oceniane.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Przy ocenie hymnu komisja uwzględnia:

 • zgodność treści z tematem (nawiązania do patrona i jego idei oraz charakteru szkoły);

 • atrakcyjność i pomysłowość;

 • walory artystyczne;

 • poprawność merytoryczną i językową.

VII. Ocena prac konkursowych

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

 2. W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciel uczniów.

 3. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań niniejszego regulaminu, Komisja Konkursowa zastrzega s obie prawo do anulowania konkursu i ponownego zorganizowania go w innym terminie.

 4. Komisja wyłoni zwycięzców konkursu do 5 kwietnia 2023 r. Z istotnych powodów termin ten może ulec zmianie.

 5. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa.

Nadchodzące wydarzenia
 1. Klasowe spotkania świąteczne

  grudzień 22
Skip to content