Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!”

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).

§ 1

INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do Projektu oraz zasady udziału w Projekcie pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!”, realizowanym przez Powiat Ostrowiecki.
 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).
 3. Okres realizacji Projektu: 01.08.2021 r. do 30.06.2022 r.
 4. Biuro Projektu znajduje się w Starostwie Powiatowym, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Punkty Informacyjne znajdują się w Zespole Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcące nr I – Ul. Jana Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim – ul. Jana Rosłońskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

 1. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
 2. Projekt – Projekt pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!”,;
 3. Projektodawca, Wnioskodawca – Powiat Ostrowiecki;
 4. Uczestnik – zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie: uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego nr I, Liceum Ogólnokształcącego nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącym nr I, Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 5. Szkoła – Zespół Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcące nr I imienia Stanisława Staszica, Liceum Ogólnokształcące nr II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 3

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych oraz umiejętności korzystania z technologii informacyjno -komunikacyjnej (TIK) w procesie uczenia się u 600 uczniów (394 uczennic, 206 uczniów) z klas I-IV Zespołu Szkół Ogólnokształcących –Liceum Ogólnokształcącego nr I i Liceum Ogólnokształcącego nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz 32 nauczycieli (28 kobiet, 4 mężczyzn).

§ 4

ZAKRES WSPARCIA

1.Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
2.Wsparcie dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje następujące działania:
a) dla 300 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego nr I:
– warsztaty w zakresie obsługi MS OFFICE 365 – 80 grup; program warsztatów będzie przystosowany do możliwości uczniów i ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-podręczników i e-zasobów. Program warsztatów będzie składał się z następujących bloków tematycznych – każdy z nich będzie obejmował po 10 h zajęć:
1 Aplikacje Planner, Forms, SharePoint, Power Automate,
2 Aplikacja OneDrive,
3 Teams.
– każdy uczeń może wziąć udział w więcej niż jednym bloku tematycznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w tym zakresie.
b) dla 300 uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim:
– warsztaty w zakresie obsługi MS OFFICE 365 – 80 grup; program warsztatów będzie przystosowany do możliwości uczniów i ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-podręczników i e-zasobów. składał się z następujących bloków tematycznych – każdy z nich będzie obejmował po 10 h zajęć:
1 Aplikacje Planner, Forms, SharePoint, Power Automate,
2 Aplikacja OneDrive,
3 Teams.
– każdy uczeń może wziąć udział w więcej niż jednym bloku tematycznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w tym zakresie.
c) dla 16 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego nr I:
– Szkolenie w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela obejmuje 5 spotkań po 4 h dydaktyczne (łącznie 20 h) dla 2 gr., łącznie 40 h. Po zakończeniu szkolenia nauczyciele otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte lub wzmocnione kompetencje cyfrowe. Szkolenie dla nauczycieli obejmuje organizację pracy nauczyciela z naciskiem na techniczne aspekty organizacji tej pracy. Przykładowe zagadnienia:

   • podłączanie sprzętu oraz podstawowa konfiguracja i obsługa oprogramowania sprzętowego (np. wizualizer, projektor, głośnik bezprzewodowy),
   • pobieranie zasobów internetowych z uwzględnieniem praw autorskich i licencji,
   • przetwarzanie tekstów w edytorze i danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym,
   • tworzenie dokumentów i udostępnianie ich w Internecie,
   • edycja grafiki komputerowej – tworzenie i obróbka plików graficznych,
   • edycja audio i video – rejestrowanie i cyfrowa obróbki dźwięku oraz materiału wideo,
   • wykorzystanie e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych opracowanych ze środków EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.

d) dla 6 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego nr I:
– szkolenie „Administrator sieci” – 1 gr. – 6 os. – łącznie 30 h.
e) dla 16 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim
– Szkolenie w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela obejmuje 5 spotkań po 4 h dydaktyczne (łącznie 20 h) dla 2 gr., łącznie 40 h. Po zakończeniu szkolenia nauczyciele otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte lub wzmocnione kompetencje cyfrowe. Szkolenie dla nauczycieli TIK obejmuje organizację pracy nauczyciela z naciskiem na techniczne aspekty organizacji tej pracy. Przykładowe zagadnienia:

   • podłączanie sprzętu oraz podstawowa konfiguracja i obsługa oprogramowania sprzętowego (np. wizualizer, projektor, głośnik bezprzewodowy),
   • pobieranie zasobów internetowych z uwzględnieniem praw autorskich i licencji,
   • przetwarzanie tekstów w edytorze i danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym,
   • tworzenie dokumentów i udostępnianie ich w Internecie,
   • edycja grafiki komputerowej – tworzenie i obróbka plików graficznych,
   • edycja audio i video – rejestrowanie i cyfrowa obróbki dźwięku oraz materiału wideo,
   • wykorzystanie e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych opracowanych ze środków EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.

f) dla 6 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim
– szkolenie „Administrator sieci” – 1 gr. – 6 os. – łącznie 30 h.
3.Wszystkie kursy, szkolenia, warsztaty w ramach Projektu odbywać się będą wyłącznie poza godzinami lekcyjnymi, zgodnie z harmonogramem zajęć. Harmonogram zostanie utworzony po zebraniu grup Uczestników. Będzie dostępny w Biurze Projektu oraz w Punktach Informacyjnych w Szkołach. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć.
4.Projekt przewiduje wsparcie dla szkół w zakresie doposażenia pracowni komputerowych zgodnie z diagnozą potrzeb szkoły. Sprzęt i wyposażenie zostanie przekazane Szkołom na podstawie odrębnych protokołów oraz umów, z zachowanie zasady trwałości projektu zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi realizacji projektu.

§ 5

ZASADY REKRUTACJI

 1.Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego nr I, Liceum Ogólnokształcącego nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącym nr I, Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy zadeklarowali udział w projekcie i w wyznaczonym terminie dostarczą do Punktu Informacyjnego lub Biura projektu kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które nie korzystały / korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach.
2.Grupę docelową stanowi:
a) 600 uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym 5 uczniów niepełnosprawnych), którzy chcą rozwinąć kompetencje cyfrowe niezbędne na rynku pracy, a mają ograniczony dostęp do dodatkowych zajęć, w tym 300 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego nr I oraz 300 uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim
b) 32 nauczycieli, w tym 16 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącym nr I oraz 16 nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim
– Do Projektu mogą się zgłaszać osoby bez względu na płeć. Projekt jest otwarty na osoby niepełnosprawne.
Proces rekrutacji będzie przebiegał w II etapach.
a) w etapie pierwszym zostanie przeprowadzona akcja informacyjna zapewniająca równy dostęp do informacji wszystkich grup docelowych (nauczyciele, uczniowie) oraz ich rodziców i opiekunów. Informacje o rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej szkół, tablicach ogłoszeń. Nauczyciele będą przekazywać informacje o projekcie i rekrutacji podczas rozpoczęcia roku szkolnego oraz na wywiadówkach indywidualnie w klasach. Każdy, kto złoży komplet dokumentów aplikacyjnych w terminie i spełni kryteria rekrutacyjne oraz wymogi grupy docelowej, weźmie udział w II etapie rekrutacji.
b) W etapie drugim Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzje o wyborze uczestników. W skład komisji wejdą dyrektor szkoły oraz członkowie Zespołu Projektowego.
4.Podstawowe kryteria:
a) Kryterium podstawowe – uczęszczanie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego nr I, Liceum Ogólnokształcącego nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim w Ostrowcu Św. – wymóg formalny, oceniane na zasadzie 0/1, w przypadku niespełnienia tego kryterium osoba nie może zostać zakwalifikowana
b) kryteria dodatkowe, premiujące:
– uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –10 pkt.
– liczba zdiagnozowanych obszarów problemowych w pisemnej opinii wychowawcy we współpracy z innymi nauczycielami informatyki (skala 0-10): 1 problem – 4 pkt, 2 -6 pkt, 3-8 pkt, powyżej 3-10 pkt.
5.Kryteria podstawowe i dodatkowe weryfikowane będą przez Komisję rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów (formularza zgłoszeniowego i stosownych oświadczeń).
6.Zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy spełniają w/w kryteria i uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów będzie decydować kolejność złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Utworzona zostanie lista rezerwowa.
7.W przypadku pojawienia się trudności z rekrutacją (mała liczba chętnych) wychowawcy klas zobowiązani zostaną do indywidualnych rozmów z uczniami i ich rodzicami. Ewentualny dodatkowy nabór przeprowadzony zostanie w III tygodniu IX 2021. Na bieżąco, w trakcie realizacji projektu prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie.
8.Rekrutacja nauczycieli zostanie przeprowadzona we IX 2021r. Rekrutacji dokona Komisja w składzie: koordynator/ka, asystenci/tki ds. rekrutacji i organizacji zajęć w szkołach, dyrektor szkoły lub jego zastępca.
9.Podstawowe kryterium to zatrudnienie w Zespole Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącym nr I, Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kryteria dodatkowe:
– prowadzenie zajęć maturalnych (1 pkt),
– osoba z niepełnosprawnościami (1 pkt.),
– prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu informatyka (1 pkt.)
– kolejność zgłoszeń w przypadku równej liczby punktów.
10.Proces rekrutacji uwzględnia zasady równych szans, w tym równości szans płci i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.
11.Potencjalny uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia kompletu dokumentów w biurze projektu.
12.W skład kompletu dokumentów wchodzi:
a) wypełniony kompletnie i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny w Biurze Projektu, oraz w Punkcie Informacyjnym w Szkole);
b) w przypadku, gdy uczestnik nie ukończył 18 lat – zgoda rodzica/opiekuna na udział w Projekcie.
c) w przypadku uczniów – opinia wychowawcy, uwzględniająca potrzeby wynikające z ewentualnej niepełnosprawności, specjalne potrzeby edukacyjne oraz zdiagnozowane obszary problemowe w pisemnej opinii (przygotowana we współpracy z nauczycielami informatyki).
13.Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
14.Za termin zgłoszenia przyjmuje się dzień, w którym do Biura Projektu lub Punktu Informacyjnego wpłynie poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, poświadczony podpisem osoby przyjmującej i wpisaniem daty wpływu.
15.Rekrutacja uczniów i nauczycieli prowadzona będzie w następujących terminach:
a) rekrutacja podstawowa – od 1.09.2021 r. do 12.09.2021 r.
b) rekrutacja uzupełniająca – od 13.09.2021 r. do 19.09.2021 r.
c) w uzasadnionym przypadku (np. rezygnacja z udziału w projekcie) Projektodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji w Szkole.
16.Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, zapewniony zostanie równy dostęp osób obu płci do udziału w Projekcie.
17.W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w poszczególnych formach wsparcia będzie większa niż zaplanowana, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu, do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowany pierwsza osoba z listy rezerwowej.
18.Osoba z listy rezerwowej otrzyma wsparcie niewykorzystane przez Uczestnika, którego zastąpiła.
19.Wnioskodawca sporządzi protokół z rekrutacji zawierający listę osób zakwalifikowanych do Projektu.
20.Lista Uczestników zakwalifikowanych do Projektu, zostanie udostępniona w Punkcie Informacyjnym oraz Biurze Projektu.
21.Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie zgodnie z powyższymi zasadami oraz podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie.
22.Wszelkie reklamacje i/lub skargi dotyczące rekrutacji powinny być składane w formie pisemnej w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia w sekretariacie listy uczestników zakwalifikowanych do Projektu.
23.Reklamacje i/lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres, jak również opis podstaw reklamacji i/lub skargi.
24.Reklamacje rozpatrywane będą przez Wnioskodawcę w terminie 3 dni od dnia ich doręczenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba zainteresowana zostanie powiadomiona pisemnie.

§ 6

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie przewidzianym dla niego, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności.
3. W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.
4. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach z danego typu nie może przekroczyć 20% ogółu godzin szkoleniowych. W przypadku większej liczby nieobecności Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników Projektu.
5. Uczestnik projektu jest zobowiązany do dostarczenia w momencie przystąpienia do projektu oświadczeń o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wzięcia udziału w testach badających poziom kompetencji cyfrowych po rozpoczęciu oraz na zakończenie udziału w warsztatach / szkoleniach.

§ 7

ORGANIZACJA WSPARCIA

1. Działania projektowe realizowane będą w dni robocze w przedziale czasowym od 13.00 do 20.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem. W wyjątkowych sytuacjach, po ustaleniu z grupą i Dyrekcją dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w dni robocze w przedziale czasowym od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 20.00.
2. Uczestnicy projektu mają zapewnione:

a) profesjonalne materiały ( w tym e-podręczniki, e-zasoby) i urządzenia niezbędne do realizacji kursów i szkoleń
b) możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (po spełnieniu warunku obecności na min. 80% zajęć i przystąpieniu do testów kompetencji).
c) możliwość rozwoju kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników.
3.Wnioskodawca nie zapewnia noclegów, nie ponosi kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty.

§ 8

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu w Biurze Projektu lub w Punkcie Informacyjnym – pisemnego oświadczenia o rezygnacji z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie rekrutacji.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
3. Zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Projektodawcę w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu m.in. na skutek zmian w przepisach dotyczących RPO WŚ 2014-2020, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników Projektu.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Nadchodzące wydarzenia
 1. wakacje

  czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content