Tak dla TIK w szkołach Powiatu Ostrowieckiego

Blisko 120 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr I oraz Nr II do końca listopada rozpocznie udział w projekcie „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzież bierze udział w warsztatach rozwijających kompetencje cyfrowe w zakresie MS OFFICE 365, OneDrive, OneNote, Sway, Planner, Forms, SharePoint oraz Teams. Dzięki udziałowi w projekcie szlifują umiejętności umożliwiające łatwiejsze wywiązywanie się ze szkolnych zadań, a także przydatne w rozwoju ich zainteresowań oraz planów edukacyjnych i zawodowych.

Uczestnicy poznają w praktyce między innymi zasady sprawnego i bezpiecznego przesyłania i udostępniania dokumentów, tworzenia prezentacji, cyfrowej obróbki dźwięku, plików graficznych oraz materiału video. – Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera. Dobrze się bawimy poznając nowe programy oraz nowe możliwości programów, z których dotychczas korzystaliśmy tylko częściowo. – mówią uczestnicy. Do udziału w projekcie można się jeszcze zapisać – informacje o projekcie dostępne są w Punktach Informacyjnych działających w LO Nr I i Nr II.

Projekt pt. „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!” realizowany jest przez Powiat Ostrowiecki.

Projekt finansowany jest  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK
(projekty konkursowe).

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych oraz umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) w procesie uczenia się u 600 uczniów (394 uczennic, 206 uczniów) z klas I-IV Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego Nr I i Liceum Ogólnokształcącego  Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz 32 nauczycieli (28 kobiet, 4 mężczyzn).

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach (łącznie 1600h) z obsługi programu MS Office 365.  Dla nauczycieli zaplanowano warsztaty z obsługi programu MS Office 365 oraz administrowania sieciami komputerowymi.

Okres realizacji projektu: 01.08.2021 r. – 30.06.2022 r.

Punkty informacyjne:

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica

ul. Jana Kilińskiego 19

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: 41 265 44 32

Liceum Ogólnokształcące  Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim im. Joachima Chreptowicza

ul. Jana Rosłońskiego 1

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: 41 266 61 62

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content