LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zdalne nauczanie

Szanowni Państwo.

Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele, Uczniowie!

Mamy za sobą pierwsze dni kształcenia na odległość. Nie były one łatwe, ale dokładamy wszelkich starań, by zajęcia były efektywne i najmniej stresujące. W okresie czasowego zawieszenia zajęć w szkole w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID -19 zajęcia w naszej szkole prowadzone są wyłącznie zdalnie. Jednak zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym za kreatywność i dobrą współpracę. Po raz pierwszy mamy do czynienia z tak nietypową sytuacją, stąd też początkowe trudności. Podczas zdalnego nauczania obowiązkiem każdego ucznia jest podjęcie aktywności określonej przez nauczyciela, zapoznanie się ze wskazanym materiałem i potwierdzenie tego w sposób zgodny z ustaleniami nauczyciela oraz wykonywanie poleceń. Zadania do wykonania przez uczniów będą przekazywane przez poszczególnych nauczycieli w dni nauki w godzinach od 8.00 do 17.00, zaś w indywidualnych przypadkach możliwe jest uzgodnienie innego terminu. Lekcje nauczyciela z zespołem klasowym online realizowane są w godzinach od 8.00 do 11.50 i trwają po 20 minut. Materiały przekazywane uczniom są własnością nauczyciela i nie mogą być powielane i/lub przetwarzane bez jego zgody.
Nauczyciele pracują zdalnie z miejsca zamieszkania i są do dyspozycji uczniów zgodnie z planem lekcji. Kształcenie na odległość może być realizowane synchronicznie, gdy zajęcia odbywają się online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami, z zastosowaniem platform i aplikacji edukacyjnych. Możliwa jest także praca w trybie asynchronicznym, gdy uczniowie wykonują zadania zlecone przez nauczyciela w czasie odroczonym.
W nowej sytuacji wprowadzone zostają nowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość
1. Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu czy poziom jego kompetencji cyfrowych.
2. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: projekty, wypracowania, notatki, ćwiczenia, itp.
3. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.
4. Nauczyciele w zdalnej pracy wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
5. Uczeń, który nie oddaje prac w terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli nastąpiło to z powodu trudności technicznych, po otrzymaniu informacji nauczyciel powinien wyznaczyć dodatkowy termin na oddanie pracy lub uzgadnia poprzez dziennik elektroniczny Vulcan z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności.
6. Przy ocenie cząstkowej (bieżącej) wstawianej przez nauczyciela przedmiotu oprócz wiedzy i umiejętności brane pod uwagę są także takie czynniki jak: systematyczność i zaangażowanie ucznia.
7. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z przedmiotu bierze się pod uwagę:
a) ocenę śródroczną;
b) oceny bieżące z II półrocza sprzed zawieszenia zajęć;
c) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu za okres od 25.03.2020 r. do czasu jego zakończenia;
d) oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania (w przypadku jego zakończenia przed terminem ustalenia oceny końcoworocznej).
8. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z zachowania wychowawca bierze pod uwagę:
a) ocenę śródroczną;
b) postawę ucznia wg kryteriów zawartych w Statucie Szkoły;
c) aktywność i systematyczność udziału w zajęciach prowadzonych zdalnie.

Drodzy uczniowie.
Mam nadzieję, że w tych specyficznych warunkach wszyscy pracujecie rzetelnie i na miarę swoich możliwości. Bardzo ważne jest, abyście nauczyli się planować swoje działania i właściwie zarządzać czasem. Pamiętajcie o obowiązku codziennego przeglądania w dzienniku elektronicznym Vulcan zakładki wiadomości i zadania domowe oraz logowania się do swoich grup na platformie Office 365. Brak aktywności będzie traktowany jako nieobecność, którą należy usprawiedliwić. Jednocześnie apeluję do Was o pozostanie w domach i ograniczenie aktywności sportowych i towarzyskich. Znajdujemy się wszyscy w niecodziennej sytuacji, ale to od Was, młodych ludzi zależy nasze wspólne bezpieczeństwo -także Was i Waszych bliskich. Pamiętajcie o przestrzeganiu zaostrzonych zasad higieny. Zdrowie i życie Was i Waszych bliskich są bezcenne i nie wolno ich lekkomyślnie narażać.
Szanowni Rodzice.
Bardzo prosimy o wsparcie dzieci w nowej sytuacji, zachęcając do samodzielnej i systematycznej pracy. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe wtedy, gdy często łączycie obowiązki domowe ze zdalną pracą zawodową.
Dodatkowo wielu z Państwa łączy swoją pracę zawodową z pomocą dzieciom w kształceniu. Powinna to być jednak samodzielna praca własna, wykonana odpowiedzialnie i uczciwie. W razie wątpliwości i problemów, proszę o kontakt z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją szkoły.

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele.
Dziękuję Wam za zaangażowanie w organizację procesu kształcenia na odległość, za dotychczasowe wysiłki i aktywność, za wsparcie i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Wykażmy się zrozumieniem w sytuacji, gdy nasi uczniowie maja ograniczony dostęp do komputera i Internetu, co może wiązać się z ograniczeniem możliwości i czasu na realizację materiału.,
Jesteśmy w sytuacji szczególnej i wyjątkowo trudnej, ale mam nadzieję że wdrożymy się w tę nową formę pracy, która w efekcie będzie dla nauczycieli i uczniów źródłem nowych satysfakcji i sukcesów!

Z poważaniem,
Dariusz Kaszuba

Skip to content