LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 w ZSO w Ostrowcu Św.

PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_ZSO_- plik do pobrania

 •  & 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników ZSO oraz uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.
 4. Decyzja o potrzebie udziału dziecka w konsultacjach organizowanych w szkole powinna być podjęta przez rodziców/opiekunów prawnych w uzasadnionych przypadkach, po przeanalizowaniu ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19.
 5. Rodzic/opiekun prawny, deklarując potrzebę udziału dziecka w konsultacjach jest zobowiązany do wypełnienia stosownej deklaracji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 •  & 2.

PRACA SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM

 1. Do budynku szkoły mają wstęp tylko zdrowi pracownicy szkoły i uczniowie, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Liczba uczniów uczestniczących w konsultacjach przebywających w jednej sali nie może przekraczać 8 przy założeniu, że minimalna przestrzeń dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 4 m2.
 3. Pobyt ucznia w szkole jest rejestrowany przez nauczyciela sprawującego nad nim opiekę.
 4. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 5. Niedopuszczalne jest przyjście ucznia do szkoły, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 6. Przy wejściu do szkoły i internatu umieszcza się płyn dezynfekujący, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 7. Każda osoba wchodząca do szkoły/internatu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk, musi mieć zakryte usta i nos oraz nie oraz przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 8. Należy zasłaniać usta w chwili kaszlu łokciem, zaleca się używanie chusteczek jednorazowych wyrzucanych po użyciu do kosza.
 9. Środki higieny – maseczki i rękawiczki jednorazowe są wyrzucane do oznaczonego zamykanego kosza przy drzwiach głównych w szkole i internacie.
 10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –stosowne instrukcje.
 11. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, myszek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 12. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 13. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.
 14. W czasie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych obowiązują procedury określone przez MEN, CKE i GIS (Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS, Warszawa, 15 maja 2020).
 •  & 3.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom życia szkolnego.
 2. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • monitoruje codzienną pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu;
 • organizuje pracę szkoły na podstawie zebranych od rodziców/opiekunów prawnych informacji o liczbie zadeklarowanych uczniów w okresie wzmożonego reżimu w warunkach pandemii COVID-19;
 • ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy;
 • reaguje na objawy chorobowe sugerujące zakażenie korona wirusem;
 • wyznacza na terenie placówki tzw. izolatorium – miejsce, w którym będą izolowane osoby wykazujące niepokojące objawy oraz pracownika, który dokonuje pomiaru temperatury osobom wchodzącym do szkoły lub internatu przed ich wejściem na teren placówki.
  1. Dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie internetowej szkoły.

 

 •  & 4.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pracownik placówki decyzją lekarza nie przychodzi do pracy i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Pracownicy bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją (instrukcje powinny być umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 4. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.
 5. Pracownicy pedagogiczni:
 • pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu z wyznaczonymi grupami uczniów,
 • wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem,
 • instruują uczniów, pokazują techniki prawidłowego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce,
 • wietrzą sale, w których pracują,
 • zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra,
 • odpowiadają za odizolowanie ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.
 1. Pracownicy obsługi i administracji:
 • pracują, zachowując szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa;
 • stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, rękawiczki);
 • wykonują zadania, utrzymując odległość 2 metrów pomiędzy stanowiskami pracy;
 • ograniczają kontakt z uczniami oraz pracownikami pedagogicznymi;
 • wietrzą pomieszczenia, w których pracują;
 • powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularniei starannie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane (np. toalety, ciągi komunikacyjne), regularnie i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem oraz środka dezynfekującego.
 1. Pracownicy wskazani przez dyrektora szkoły:
 • dokonują pomiaru temperatury ucznia w sytuacji, jeżeli pomiar temperatury wskazuje wartość powyżej 37,5oC, odmawiają wpuszczenia ucznia na teren placówki, zapisując jego dane (imię i nazwisko).

 

 •  & 5.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi na terenie placówki.
 2. Chęć udziału ucznia w konsultacjach z nauczycielami rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia stosowną do potrzeb deklarację udziału dziecka w konsultacjach (załącznik nr 1). Zeskanowany dokument przesyła mailem na adres sekretariatu szkoły dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć do godziny 1500; oryginał należy dostarczyć pierwszego dnia przyjścia ucznia do szkoły.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco do przekazywania wychowawcy klasy istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi szkoły.
 6. Do szkoły przyjmowani są tylko zdrowi uczniowie, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,5oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 7. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.
 8. W czasie pobytu ucznia w szkole lub internacie rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do:
 • zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły;
 • bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów;
 • systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania;
 • zapewnienia dziecku maseczki i rękawiczek jednorazowych na czas pobytu w szkole.

 

 •  & 6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Jeżeli pracownik szkoły przejawia niepokojące objawy choroby, osoba stwierdzająca takie podejrzenie niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie pracownika z objawami choroby w wyznaczonym do tego celu odrębnym pomieszczeniu.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostaje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; obowiązuje stosowanie się ściśle do wydawanych następnie instrukcji i poleceń.
 4. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, osoba z podejrzeniem zarażenia powinna udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 5. Obszar, w którym poruszał się pracownik z niepokojącymi objawami zarażenia, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekowane zostają powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Każdy przypadek wymaga sprawdzenia, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury zalecane przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 6. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 •  & 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ZSO w Ostrowcu Św. wchodzi w życie z dniem jej publikacji i obowiązuje do czasu zakończenia pandemii COVID-19.
 2. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.
 3. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji pandemii na terenie naszego kraju.
 4. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły przez e-dziennik; stosowne komunikaty będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
 5. Procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020 r. do odwołania.

 Załączniki:

Zał. 1 – Deklaracja udziału w konsultacjach z nauczycielami organizowanych w szkole.

Zał. 2 – Zasady organizacji konsultacji dla uczniów.

Zał. 3 – Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej.

Załącznik nr 1

do Procedury bezpieczeństwa

 

Deklaracja uczęszczania na konsultacje z nauczycielami organizowane

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

Deklaruję uczęszczanie ……………………………………………………………………  klasa ……………………………..

(imię i nazwisko ucznia)                                                                  

 

na konsultacje z nauczycielami, które odbywają się według ustalonego harmonogramu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. działającym w czasie stanu pandemii COVID-19.

I. Dane rodziców/opiekunów prawnych ucznia

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: …………………………………………………………..

Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:

Matka ucznia: tel.  …………………………………………   Ojciec ucznia: tel. ……………………………….

II. Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia

Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. Ponadto nie miało świadomego kontaktu:

 1. a) z osobą chorą na COVID-19,
 2. b) z osobą będącą w izolacji,
 3. c) z osobą przebywającą na kwarantannie.
III. Oświadczenie o pobycie ucznia w szkole

Oświadczam, że zgadzając się na pobyt dziecka w szkole działającej w czasie stanu pandemii COVID-19

jestem świadomy/świadoma*

istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 dziecku, rodzicom/opiekunom prawnym, innym domownikom i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń.

IV. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą
na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania
z uczniem chorym w czasie epidemii COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.
V. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.
VI. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego[1].

 

 

 

Ostrowiec Św., dnia ………………….                 ………………………………                               …………………………

                                      (podpis matki)                                                       (podpis ojca)

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Zespół Szkół Ogólnokształcących  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Św.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych w ZSO, może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: arx.mb@mail.com Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badań temperatury ciała, które odbędą się na terenie placówki (podstawa prawna: 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową – przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego)
 • kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym, a ich niepodanie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, wyrażona przez Panią /Pana zgoda na pomiar temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji badania.
 • odmowa podania danych osobowych Administratorowi uniemożliwi wykonanie badań i może wpłynąć na decyzję w sprawie zgody na udział dziecka w konsultacjach.

Załącznik nr 2

do Procedury bezpieczeństwa

[1] Art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) ma następujące brzmienie:
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

 

Zasady organizacji konsultacji dla uczniów

 1. Celem konsultacji w szkole jest poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.
 2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 3. Uczeń, który chce poprawić ocenę czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza na stronie szkoły, w zakładce „Zdalne nauczanie”, harmonogram konsultacji.
 4. Uczeń zawiadamia nauczyciela poprzez e-dziennik, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację, w jakim celu. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł przygotować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres. Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami.
 5. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.
 6. Uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
 7. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
 8. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.
 9. Na początku konsultacji nauczyciel przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa; dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów; sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1,5 m od innego,
 10. Uczniowie natychmiast zgłaszają nauczycielom i obsłudze szkoły pogorszenie stanu zdrowia.
 11. Obowiązuje zachowanie przynajmniej 2 metrowego odstępu na korytarzach i w salach lekcyjnych od uczniów, nauczycieli i personelu szkoły.
 12. Obowiązuje nakaz mycia często rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną w toalecie.
 13. Nie należy nosić biżuterii, gdyż utrudnia ona prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.
 14. Sale lekcyjne są regularnie wietrzone (przynajmniej raz na godzinę), dezynfekowane są blaty, krzesła, biurka.
 15. Należy korzystać z własnych przyborów szkolnych, podręczników i innych materiałów; nie wolno ich pożyczać od innych uczniów.
 16. Maseczka lub przyłbica może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę lub przyłbicę.
 17. Zakazuje się używania telefonów komórkowych i rozmów na korytarzach i w salach lekcyjnych.
 18. Wszyscy zobowiązani są do stosowania zasady higieny np.: częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie dystansu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 19. W czasie prowadzenia konsultacji nauczyciele mają obowiązek korzystania z maseczek i rękawiczek.
 20. Nie wolno gromadzić się przed i w budynku szkoły.
 21. Uczniowie po wejściu do budynku zobowiązani są do bezpośredniego udania się do sali ustalonej z nauczycielem.
 22. W sali lekcyjnej w czasie konsultacji może przebywać maksymalnie 8 uczniów przy zachowaniu 2 metrowego odstępu pomiędzy miejscami pracy.
 23. Zaleca się minimalizowanie ilości uczniów w klasie. Konsultacje nie zastępują realizowanego nauczania zdalnego.
 24. Uczniowie opuszczają budynek i jego otoczenie natychmiast po konsultacjach.
 25. Wszyscy zobowiązani są do zapoznania się z instrukcjami bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania zakażeniom koronawirusem, które rozmieszczone są na terenie szkoły i do bezwzględnego ich stosowania.

Załącznik nr 3

do Procedury bezpieczeństwa

 

 

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej
(opracowane na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej)

 1. Obsługa Czytelników w bibliotece szkolnej zostaje ograniczona wyłącznie do przyjmowania zwrotów.
 2. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, maski lub przyłbice.
 3. Nauczyciele biblioteki szkolnej pracują z uwzględnieniem systemu rotacyjnego na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.
 4. Powierzchnie wspólne z którymi stykają się użytkownicy (klamki, drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł), podlegają regularnemu czyszczeniu.
 5. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 6. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.
 7. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców wyłącznie w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 8. Po ustaleniu terminu spotkania nauczyciel bibliotekarz przeznacza 10-15 min na każdego ucznia np. zgodnie z numerem ucznia w dzienniku.
 9. Uczniowie/rodzice dokonujący zwrotu książek zobowiązani są do posiadania zabezpieczenia
  w postaci maseczek i rękawic.
 10. Przed dojściem do stanowiska obsługi uczeń/rodzic dezynfekuje ręce (rękawice) – stanowisko
  do dezynfekcji umieszczone jest w holu przy drzwiach wejściowych do budynku.
 11. Przy stanowisku obsługi przebywa tylko jeden uczeń/rodzic. Pozostali czekają na zewnątrz
  w odległości przynajmniej 2 metrów od siebie.
 12. Uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i książki w kompletach. Należy usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia).
 13. Wszystkie książki, w tym także podręczniki, będą odpisywane z konta ucznia, który ma zapisany dany numer inwentarzowy.
 14. Zwracane książki i podręczniki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu. Zwroty będą odpisane z konta czytelnika po okresie kwarantanny.
 15. Po upływie wymaganej, 14-dniowej kwarantanny, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników i książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub zgubienia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie, za pomocą dziennika elektronicznego lub platformy Microsoft Teams (czat).
Skip to content